Dansk Lagotto Klub

Specialraceklub for Lagotto Romagnolo under DKK

Generalforsamling 2018


i Dansk Lagotto Klub lørdag den 16. juni 2018 kl. 10.00

Referat af generalforsamling i Dansk Lagotto Klub

lørdag den 16. juni 2018 kl. 10.00 hos DCH Odder, Rude Havvej 152A, 8300 Odder

14 deltagere plus 1 uden tale- og stemmeret.

Ad 1. Valg af dirigent - Forslag: KK Jensen fra DKK’s dirigentliste

K.K. Jensen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

K.K. Jensen konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.

Ad 2. Valg af referent - Forslag: Kristian Olesen

Kristian Olesen blev enstemmigt valgt uden modkandidater.

Ad 3. Valg af mindst 2 stemmetællere

1: Linda Brun Jensen - 2: Claus Lidbjerg

Ad 4. Formandens beretning og godkendelse af denne

Dirigenten delte punktet op i afsnit svarende til afsnit i beretningen.

a: Suppleantens rolle.

Dirigenten præciserede DKK’s regler.

Det er bestyrelsen der afgør hvorvidt en suppleant deltager i bestyrelsesmøder. Ved emner af personfølsom karakter kan suppleanten ikke deltage.

 1. Arrangementer Ingen kommentarer
 2. Facebook Ingen kommentarer
 3. Formandens arbejde Ingen kommentarer
 4. Merchandise Ingen kommentarer.
 5. Svindelsag

Kassereren forklarede hvordan han ved email-korrespondance med en, der udgav sig for formanden, var blevet narret til at udbetale et stort beløb til en konto i England.

Der blev talt lidt om at andre specialraceklubber og roklubber har været ude for lignende sager. Generalforsamlingen vil ikke bebrejde kassereren og lægger sagen bag sig.

 1. Bestyrelsens sammensætning

Der blev udvist kritik af at inddragelsen af et ikke valgt bestyrelsesmedlem udenom suppleanterne ikke var blevet ordentligt udmeldt til medlemmerne.

Formanden forklarede at det var blevet meddelt i et nyhedsbrev.

 1. Ansøgning om frivillig registrering af DNA-test

Dirigenten præciserede hvad der ligger til grund for DKK’s afvisning af DLK’s ønske.

  i. Klippeliste

Debat om prisen for at komme på listen.

Det foreslås at det skal være gratis for medlemmer af DLK medens professionelle klippere, der tager sig betalt for klipningen, skal betale det høje beløb.

Ideen med klippelisten er ny og bestyrelsen arbejder videre med hvordan den skal fungere.

 1. Bestyrelsens arbejde

Ingen kommentarer

 1. Afsluttende bemærkninger

Det blev foreslået at nyhedsbrevet udsendes oftere.

Lidt debat om begrebet træf: Det er ikke et DLK-beskyttet begreb og kan bruges om alle ture uanset om det er i klubregi eller privat arrangeret.

Der blev talt om samspillet mellem facebookgruppen og hjemmesiden.

Reglen er at arrangementer i klubregi skal opslås på hjemmesiden. Opslag på Facebook skal indeholde et link til hjemmesidens opslag.

Der blev talt lidt frem og tilbage om muligheden for et medlemsområde bag et login på hjemmesiden med fx en medlemsliste (hvor de enkelte medlemmer på listen på forhånd har godkendt at optræde).

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Ad 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

Der blev spurgt hvor mange medlemmer klubben har. Svaret er pt. 74, men man kan dog ikke bruge dette i forhold til kontingentindtægterne idet klubben har et differentieret kontingentsystem.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten meddeler ansvarsfrihed til bestyrelsen for det forelagte regnskab.

Ad 6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent Budgettet:

Budgettet for 2018 udviser et underskud på 2.950 kr.

Fremtidig virksomhed:

Det blev foreslået at klubben får fremstillet flyers med beskrivelse af klubben.

Dirigenten fortalte om muligheden for at få sådanne lagt i DKK’s stambøger.

Man var enige om at det er en god idé og Claus Lidbjerg vil gerne være med til at fremstille disse.

Lidt snak om aktivitetsbudgettet.

DHC-Nivå må igen tage hunde indendørs, så nu kan de godt huse klippekurser, hvilket har været vanskeligt at finde lokaliteter til på Sjælland.

Umiddelbart forestående er udstilling d. 14. juli i Vester Hæsinge på Fyn og et trøffelsøg-kursus i Jylland.

Kontingent:

Der blev vedtaget uændret kontingent for 2019.

Ad 7. Behandling af indkomne forslag

A. Vedtægtsændringer Elektronisk kommunikation

Dirigenten præciserer procedure for vedtægtsændringer.

Dirigenten foreslår at sidste afsnit fjernes eller at relevante afsnit i vedtægterne tilrettes teksten i sidste afsnit.

Man blev enige om det første og ændringsforslaget blev herefter enstemmigt godkendt.

B II. Tilskud til trøffelsøgningskursus

Vi har altid haft differentieret betaling for deltagelse i arrangementer således at det er billigere for medlemmer af DLK.

Efter lidt debat stilles følgende ændringsforslag:

“1. DLK afholder specialsøgekurser i trøffelsøg for lagotto. For medlemmer til lav pris, for ikkemedlemmer forhøjet pris.

2. Slettes.”

Ændringsforslaget blev enstemmigt godkendt.

B III. Rammebeløb

Forslagsstiller ændrede “12-20.000 kr” til “20.000 kr.” Forslaget blev nedstemt med stort flertal.

B I. Bestyrelsesmedlemmers betaling af DKK-medlemskab

Oprindeligt forslag faldet med 3 stemmer for og 8 stemmer mod.

Herefter afstemning om ændringsforslag om at klubben betaler halvdelen af bestyrelsesmedlemmers DKK-kontingent.

Dette blev enstemmigt vedtaget.

 1. Valg til bestyrelse og suppleanter

Dirigenten forklarede og præciserede proceduren.

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2-årig periode.

Suppleanter vælges for en 1-årig periode.

I lige år vælges 2 medlemmer til bestyrelsen.

I ulige år vælges 3 medlemmer til bestyrelsen.

Sidste år - ulige år - blev der fejlagtigt kun valgt to medlemmer til bestyrelsen, Helle Lauridsen og Ulla Bjørn Larsen. Sidstnævnte udtrådte senere af bestyrelsen.

Situationen ved denne generalforsamling er at kun formand Helle Lauridsen ikke er på valg. Således skal der i år vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

For at komme ind i korrekt valgprocedure, hvor der på ulige år skal vælges 3 medlemmer, bliver valget i år afviklet efter følgende retningslinjer:

De 2 kandidater, der opnår flest stemmer, vil være valgt for en toårig periode.

De 2 kandidater, der opnår tredje- og fjerdeflest stemmer, vil være valgt for en etårig periode - og vil til næste år være på valg sammen med Helle Lauridsen.

De kandidater, der opnår femte- og sjetteflest stemmer, vil være hhv. første- og andensuppleant.

Der var indkommet 22 stemmesedler.

Umiddelbart efter stemmeoptællingen blev det meddelt at Birgitte Vishart frafalder sit kandidatur. Afstemningen faldt herefter ud som følger:

Dorthe Holsting: 20 stemmer; valgt for 2 år.

Carsten Knudsen: 16 stemmer; valgt for 2 år.

Sanne W. Christensen: 14 stemmer; valgt for 1 år.

Pia Pallesen: 14 stemmer; valgt for 1 år.

Kristian Olesen: 13 stemmer; valgt som førstesuppleant. Pia D. Petersen: 10 stemmer; valgt som andensuppleant.

Dirigenten beder forsamlingen om at bakke den nye bestyrelse op.

Ad 9. Valg af revisor og revisorsuppleant

Da klubben har kutyme om kun at have en revisor og en revisorsuppleant foreslår dirigenten en redaktionel ændring af vedtægterne således at der i § 8 stk. 2 beskrives 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

I § 10 ændres “revisorerne” til “revisoren” og i § 12 ændres “revisorerne” og “revisorsuppleanterne” til “revisoren” og “revisorsuppleanten”.

Jan Leer blev enstemmigt valgt til revisor.

Linda Bruhn Jensen blev enstemmigt valgt til revisorsuppleant.

Ad 10. Aktivitetsudvalg for hele landet og det område disse repræsenterer. Sjælland - Jylland evt. flere?

Udvalg nedsættes suverænt af bestyrelsen. Generalforsamlingen må naturligvis godt stille med forslag til udvalgsmedlemmer.

Til aktivitetsudvalg Jylland og Fyn foreslås:

Birthe Jensen

Rune Richtendorff

Susanne Christensen

Søren Larsen

Til aktivitetsudvalg på Sjælland foreslås:

Kristian Olesen

Anette Ranje Pia Pallesen

Bestyrelsen kan således tage disse forslag ad notam.

Ad 11. Eventuelt

 1. Anette foreslår et nært samarbejde med den svenske klub

Helle forklarede at det er forsøgt, men den svenske klub er så stor og har så mange afdelinger at det ikke er nemt at komme igennem.

Der er dog noget samarbejde under opsejling om trøffelsøg på Gotland.

Dorte har længe arbejdet på et samarbejde med den italienske klub. Foreløbigt uden held, men nu da hun har fået en italiensk svigersøn er der kommet hul igennem. Det glæder vi os til at se hvad der kommer ud af.

 1. Carsten spørger hvilke kriterier udstillingsdommere udvælges efter

Der blev nævnt eksempler på uforståelige domme.

Dommerens afgørelse kan ikke ankes.

Det er ikke præciseret hvordan “mindre afvigelser fra standarden” skal forstås/fortolkes.

Mødet hævet i god ro og orden.

 

Kristian Olesen, referent         K.K. Jensen, dirigent

 

 

kmo 180618