Bestyrelsens opgaver og fordelingen af dem

Bestyrelsens hovedopgave er at:

 • være loyal over for de beslutninger, generalforsamlingen har truffet og at lede foreningen mellem generalforsamlingerne

 • sikre at der er sammenhæng mellem foreningens formål og aktiviteter

 • støtte op om udvikling der kan fremme og tilgodese klubbens aktiviteter

 • være medansvarlig for klubbens trivsel

 • sikre at vedtægterne overholdes

 • styre økonomien samt udarbejde og følge op på budgetter

 • sikre at foreningen lever op til sine forpligtelser over for medlemmer og frivillige

 • sikre at medlemmerne har indsigt i og indflydelse på foreningen

 • repræsentere foreningen over for omverdenen

 • tilstræbe at engagere flere medlemmer i udvalg, arbejdsgrupper og lignende

 • fungere som arbejdsgiver i det omfang det måtte være nødvendigt

 • Gældende for alle bestyrelsesmedlemmer:

  • skal være medlem af DKK

  • vælges normalt for 2 år

  • er med til at fordele arbejdsområder, når bestyrelsen har konstitueret sig

  • skal være velinformerede om foreningens drift og status

  • skal modtage post/mails og følge op på disse, om nødvendigt videresende til relevante personer, og informere om relevante handlinger

  • varetager forespørgsler vedr. lagottoracen

  • prioritere bestyrelsens møder, og deltage i generalforsamlingen

Formandens opgaver er at:

 • være ansvarshavende ved bestyrelsesmøder og til foreningens øvrige møder med mindre dette er uddelegeret

 • i et godt samarbejde med DLKs valgte bestyrelse at fordele og uddelegere foreningsopgaver, der ikke allerede har en ansvarshavende

 • være kontakt til DKK og andre samarbejdspartnere, når andet ikke er aftalt

 • være involveret i rammeaftaler der vedrører klubben

 • foretage lokalereservationer efter aftale på med mindre dette uddelegeres

 • udfærdige relevante skrivelser, hvis ikke andet er aftalt i bestyrelsen.

 • forud for generalforsamlingen i samarbejde med kassereren at udarbejde det årlige budget til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde

 • være ansvarlig for udarbejdelse af årsberetning til generalforsamlingen

Næstformandens opgaver er at:

 • samarbejde med formanden i forbindelse med foreningens drift

 • være stedfortræder for formanden ved dennes fravær eller efter aftale

 • overtage formandsposten, hvis formanden går af i utide, med mindre anden løsning er aftalt

 • indkalde til bestyrelsesmøder og sørge for at dagsorden og relevante bilag er til rådighed for mødedeltagerne

 • være ordstyrer på bestyrelsesmøderne

Sekretærens opgaver er at:

 • tage sig af medlemsadministration og henvendelser herom

 • fordele indkommen post på kontakt@lagottoklub.dk til rette vedkommende

 • lægge referat på klubbens g-drev efter bestyrelsesmøde

 • offentliggøre godkendt mødereferatet på foreningens hjemmeside i samarbejde med webmaster

 • stå for nyhedsmails på hjemmesiden i samarbejde med webmaster

Kassererens opgaver er at:

 • være ansvarlig for klubbens regnskab

 • være ansvarlig for at alle klubbens indtægter og udgifter bogføres korrekt

 • forud for generalforsamlingen i samarbejde med formanden at udarbejde det årlige budget til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde

 • indgå i et tæt samarbejde med evt. regnskabsfører uden for bestyrelsen

Øvrige bestyrelsesmedlemmers opgaver er at:

 • deltage i bestyrelsens arbejde og efter aftale varetage nødvendige opgaver

 • være kontakt til evt. ekstern Facebook-administrator og i samarbejde med denne være moderator for Facebook-gruppen

Suppleanternes opgaver er at:

 • træde ind i bestyrelsen som erstatning for afgået bestyrelsesmedlem. Træder suppleanten ind i stedet for en konstitueret person, har suppleanten ikke nødvendigvis dennes post. Nykonstituering sker på et bestyrelsesmøde, hvor suppleanten deltager. Ifølge vedtægterne overtager suppleanten det afgående bestyrelsesmedlems valgperiode.

 • træde ind i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem har forfald for en længere periode

 • efter bestyrelsens ønske deltage i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret

 • snarest muligt give bestyrelsen besked, hvis man ikke længere kan stå til rådighed for bestyrelsesarbejdet

Webmasters opgave er at:

• sikre at hjemmesiden holdes opdateret

• læse korrektur på materiale, der skal lægges ud på hjemmesiden

• varetage henvendelser vedrørende hjemmesiden med ansvar overfor bestyrelsen

Ekstern regnskabsfører

Den eksterne regnskabsfører skal:

 • varetage foreningens konti via homebanking

 • være ansvarlig for at der føres detaljeret regnskab med indtægter og udgifter fra klubbens konti

 • være ansvarlig for i samarbejde med kassereren udfærdige regnskab

 • sørge for, at der findes bilag for alle foreningens indtægter og udgifter

 • udfærdige regnskab for det forgangne år

 • udarbejde det årlige budget i samarbejde med formand og kasserer

 • udveksle sikkerheds-SMS med kasserer og formand/næstformand ved uventede udbetalinger eller som er af udsædvanlig størrelse, før der sker udbetaling


Godkendt på bestyrelsesmødet 7. februar 2022


Hold i dag

Instagram