Referat af generalforsamling 2021

Online – lørdag den 24. april 2021 kl. 10.00

1. Valg af dirigent

Kristian de Freitas Olesen valgt.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2. Valg af referent

Jens Lauridsen valgt

3. Valg af mindst 2 stemmetællere

Linda Bruhn Jensen og Helle Lauridsen

4. Formandens beretning og godkendelse af denne

Beretning udsendt, som mail til alle medlemmer Dorthe knyttede på opfordring kommentarer til beretningen. Der blev stillet spørgsmål til beretningen, som blev henvist til punktet vedr. budgettet Beretningen blev godkendt.

5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)

Rune gennemgik de enkelte poster på regnskabet. Spørgsmål vedr. kurser og kursusudgifter - pkt. 1104 i regnskabet Besvaret af Rune og Dorthe Regnskabet blev godkendt

6. Budgetbehandling og fremtidig virksomhed

Rune gennemgik budgetposterne under pkt. 1104 - forventer evt. medlemmer søger Spørgsmål vedr. ugentlig træningsaktivitet i Randers - Svaret var, at det skal bære sig selv. Budget godkendt

7. Behandling af indkomne forslag:

Forslag til ændring af vedtægter i forhold til antal medlemmer i bestyrelsen

Forslaget blev debatteret og herefter nedstemt med 4 stemmer for, 16 imod og 1 blank stemme.

Forslag vedr. til konkurrencemedlemsskab og forhold til DKK for tilbud vedr. Concours de Cavage.

Forslaget blev debatteret. Forslaget blev enstemmigt vedtaget

8. Valg af:

3 bestyrelsesmedlemmer

 • Litzi Overvad valgt med 20 stemmer
 • Bettina Starup Mentz med 16 stemmer
 • Flemming Christensen med 13 stemmer

2 suppleanter

 • 1. suppleant Lone Skriver med 13 stemmer (suppleant efter eget ønske)
 • 2. suppleant Kristian Mikael De Freitas Olesen - 12 stemmer

9. Valg af bilagskontrollant og suppleant til bilagskontrollanten

 • Bilagskontrollant: Linda Bruhn Jensen - genvalgt.
 • Suppleant til bilagskontrollanten: Klaus Lidbjerg valgt

10. Eventuelt

 • Navnet på konkurrencen Concours de Cavage blev kommenteret. I klubbens regi vil denne fremover blive kaldt CdC-trøffelkonkurrence
 • Kommentar vedr. muligheden for at komme til Randers på kursus én gang ugentligt, da der var langt at køre og færgeforbindelsens sidste færge var uhensigtsmæssig i forhold til denne tur. Foreslog evt. at lave det som et weekend arrangement.
 • Dorte fortalte at der kommer mere om starten i Randers senere.
 • Klaus har meldt sig ud af aktivitetsudvalget den 1. jan. 2020, men fortalte, at han er interesseret i at deltage i trøffeludvalget. Han afventer nærmere afklaring fra bestyrelsen/trøffeludvalget vedr. dette.
 • Introduktionen til CdC-trøffelkonkurrencen blev udsat og vil blive afholdt som webinar. Der kommer nærmere på klubbens hjemmeside.

Mødet sluttede kl. 13.45

Referent: Jens Lauridsen

Dirigent:Kristian Mikael de Freitas Olesen

Hvidovre, den 25. april 2021

 Bilag:

Formandens beretning 2020 / Regnskab 2020 - Budget 2021

 


Hold i dag

Instagram