Vedtægter for Dansk Lagotto Klub

Navn og hjemsted

§ 1. Klubbens navn er Dansk Lagotto Klub. Klubben er stiftet den 10.04.10.

Stk. 2. Klubbens hjemsted er formandens adresse.

Stk. 3. Klubben er en specialklub, der er anerkendt af og samarbejder med Dansk Kennel Klub. DKKs love og tilhørende reglementer har forrang for specialklubbens vedtægter og den mellem parterne i medfør af § 6, stk. 2, i DKKs love oprettede overenskomst.

Organisation

§ 2. Klubben er organiseret således:

    a) § 18 Urafstemning

    b) §§ 11-14 Generalforsamling    c) §§ 7-9 Bestyrelse

    d) § 5 Medlemmer

Klubbens formål

§ 3. Klubben har til formål i samarbejde med DKK og i overensstemmelse med DKKs formål og internationale forpligtelser at arbejde for at fremme kendskabet til Lagotto Romagnolo og gennem oplysning om hensigtsmæssig avl at bidrage til at bevare og/eller forbedre racens kvalitet i forhold til FCI-standarden, herunder sundhed, temperament, eksteriør og brugsegenskaber.

Stk. 2. Klubben har desuden til formål at fremme netværk og fællesskab i lagottomiljøer lokalt og på tværs af landsdelene.

Arbejdet med opdræt

§ 4. Dansk Lagotto Klub er DKKs sagkyndige inden for arbejdet med opdræt vedrørende lagotto romagnolo.

Stk. 2. Klubben er berettiget til efter aftale med DKK at fastsætte specielle regler for arbejdet med opdræt af klubbens race.

Stk. 3. Opdrætsforbud og -restriktioner kan indføres, hvis arvemæssige begrundelser herfor foreligger. Sådanne forbud og restriktioner kræver dog godkendelse fra DKKs sundhedsudvalg, inden de iværksættes.

Medlemskab

Indmeldelse

§ 5. Som medlem kan optages enhver, der opfylder betingelserne for optagelse i DKK.

Stk. 2. DKKs formand og direktør er kontingentfrie medlemmer af klubben, dog uden stemmeret. De har på klubbens generalforsamling og øvrige arrangementer taleret og kan lade sig repræsentere ved stedfortræder. 

Stk. 3. Stemmeberettigede i alle klubbens anliggender er samtlige medlemmer, der i mindst 3 måneder har været medlem af klubben, og som ikke er i kontingentrestance. 

Stk.4. Alle medlemmer skal, hvor muligt, oplyse elektronisk postadresse/e-mail til klubben. Et medlem har selv ansvaret for, at den oplyste e- mail adresse kan modtage beskeder/informationer fra klubben. Hvis medlemmet skifter e-mailadresse, skal medlemmet straks give klubben besked herom. Hvis medlemmet ikke opfylder sine forpligtelser, bærer medlemmet selv ansvaret for, at korrespondancen ikke kommer frem til medlemmet.

Stk. 5. Når klubben har registreret en e-mailadresse på et medlem, er klubben berettiget til at have elektronisk korrespondance med medlemmet og fremsende alle meddelelser, herunder bl.a. indkaldelser til generalforsamlinger, opkrævninger, påkrav af enhver art elektronisk.

Stk. 6. Klubben kan i al korrespondance, både pr. post eller e-mail, henvise til at eventuelle bilag (regnskaber, forslag, etc.) er gjort tilgængelige på foreningens hjemmeside eller på anden tilgængelig elektronisk platform. Nævnte bilag anses derved at være indeholdt i forsendelsen.

Ophør

Stk. 7. Medlemskab ophører ved udmeldelse. Et medlem kan melde sig ud af klubben på ethvert givet tidspunkt.

Stk. 8. Er kontingent ikke indbetalt senest den 31. januar, slettes vedkommende uden varsel som medlem. Ved senere indbetaling betragtes vedkommende som nyt medlem med hensyn til stemmeret og valgbarhed.

Kontingent

§ 6. Generalforsamlingen fastsætter det årlige kontingent.

Stk. 2. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. Kontingentet skal være betalt senest den 31. januar. Betaling af kontingent giver stemmeret til den ordinære generalforsamling. Æresmedlemmer, der udnævnes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen, er kontingentfrie.

Stk. 3. For et hvalpemedlemskab (hvalpen er op til 6 mdr.) betales halvt kontingent.

Stk. 4. Et familiemedlemskab forudsætter et alm. betalende kontingent. Et familiemedlemskab dækker en hel familie med samme bopæl. For et familiemedlemskab betales halvt kontingent. Familiemedlemskabet giver én stemme til én person fra det fyldte 18. år til den ordinære generalforsamling.

Stk. 5. Støttemedlemskabet giver én stemme til den ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Ved indmeldelse i månederne januar - april betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse i maj - august 2/3 kontingent for resten af året. Ved indmeldelse i månederne september - december betales 1/3 kontingent for resten af året.

Stk. 7. Gældende for alle medlemskaber er, at stemmeret til den ordinære generalforsamling kræver min. 3 måneders medlemskab og ingen kontingentrestance til klubben.

Stk. 8. Særaftale. Opdrættere kan købe et medlemskab til hvalpekøbere.

Stk. 9 Konkurrencemedlemskab. Hunde af andre racer med og uden stambog kan med et konkurrencemedlemskab deltage i
klubbens trøffelsøgningskonkurrencer. Et konkurrencemedlemskab giver ikke stemmeret til klubbens generalforsamling eller mulighed
for deltagelse i øvrige klubaktiviteter.

Bestyrelsens sammensætning

§ 7. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som varetager klubbens interesser og forvalter dens midler. Samtlige medlemmer af bestyrelsen skal være medlemmer af DKK.

Stk. 2. Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, der er fyldt 18 år.

Valg til bestyrelsen

§ 8. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, suppleanter for 1 år ad gangen.

Stk. 2. I ulige år vælges der 3 medlemmer til bestyrelsen, og i lige år 2 medlemmer til bestyrelsen. Hvert år vælges der 2 suppleanter. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3. Valget sker ved skriftlig urafstemning før den ordinære generalforsamling. Valget afgøres ved simpelt, relativt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages fornyet afstemning vedrørende de pågældende blandt de tilstedeværende stemmeberettigede på generalforsamlingen. I tilfælde af fornyet stemmelighed foretages lodtrækning. De til bestyrelsen foreslåede kandidater, der ikke opnår valg, indtræder efter stemmetal som henholdsvis 1. og 2. suppleant. En suppleant, der indtræder i bestyrelsen i stedet for et afgået bestyrelsesmedlem, indtræder i bestyrelsesmedlemmets valgturnus.

Stk. 5. I tilfælde af, at bestyrelsen bliver undertallig efter at de valgte suppleanter er indtrådt, kan bestyrelsen supplere sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 6. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være stillet af mindst 3 medlemmer, hvis navne kan offentliggøres i forbindelse med udsendelse af stemmesedler.

Stk. 7. Stemmesedler udsendes til alle stemmeberettigede medlemmer, jf. § 5, stk. 3, og § 6, stk. 2, senest 10 hverdage før generalforsamlingen. Stemmesedler kan afleveres personligt på generalforsamlingen eller sendes til klubbens sekretær. Ved fremsendelse skal stemmesedlen være sekretæren i hænde senest 2 dage før generalforsamlingen.

Stk. 8. Stemmesedlerne åbnes og optælles på generalforsamlingen af 2 af generalforsamlingen valgte stemmetællere.

Bestyrelsens arbejde

§ 9. Bestyrelsen tiltræder umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden. Omkonstituering kan finde sted.

stk. 3. Bestyrelsen træffer afgørelser i alle forhold, der ikke udtrykkeligt henhører under generalforsamlingen eller urafstemning.

Stk. 4. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt, relativt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 5. Klubben forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formand eller næstformand.

Stk. 6. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, det af formanden eller bestyrelsen skønnes nødvendigt.

Stk. 7. Der tages referat af bestyrelsesmøder. Referatet godkendes af deltagerne, og et beslutningsreferat fra hvert bestyrelsesmøde offentliggøres på klubbens hjemmeside.

Stk. 8. Bestyrelsen er bemyndiget til at nedsætte udvalg og udpege lokalrepræsentanter bestående af et hensigtsmæssigt antal af klubbens medlemmer til behandling af ethvert anliggende.

Stk. 9. Bestyrelseshverv er ulønnet, men bestyrelsen kan få refunderet udgifter, som dokumenterbart er afholdt i klubbens tjeneste.

Stk. 10. Klubbens repræsentanter til DKKs repræsentantskab udpeges af bestyrelsen og skal være medlemmer af DKK.

Regnskab

§ 10. Klubbens regnskabsår er kalender

Stk. 2. Regnskabet, der skal opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik, forelægges bilagskontrollanten senest den 15. februar.

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling

§ 11. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest inden udgangen af maj. Bestyrelsen bestemmer, hvor generalforsamlingen afholdes, dog veksles mellem landsdelene.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer tid og sted for den ordinære generalforsamling og indkalder skriftligt til denne med mindst 6 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted, dagsorden samt oplysning om, hvilke bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, og om disse er villige til at modtage genvalg.

Stk. 3. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag udsendes til medlemmerne senest 10 hverdage før generalforsamlingen.

Stk. 4. Skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen, jf. § 8, stk. 6.

Stk. 5. Senest 10 hverdage før generalforsamlingen udsendes følgende materiale til medlemmerne:

 

 • Det reviderede regnskab
 • Stemmesedler
 • Evt. forslag til generalforsamlingsbeslutning
 • Formandens beretning

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

§ 12. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 • Valg af dirigent
 • Valg af referent
 • Valg af mindst 2 stemmetællere
 • Godkendelse af formandens beretning
 • Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse og meddelelse af ansvarsfrihed (decharge)
 • Budgetbehandling og fremtidig virksomhed, herunder fastsættelse af kontingent.
 • Behandling af indkomne forslag
 • Offentliggørelse af valg til bestyrelse og suppleanter
 • Valg af bilagskontrollant og suppleant til bilagskontrollanten
 • Eventuelt
Afstemning på generalforsamling

§ 13. Vedtagelser på generalforsamlingen sker ved simpelt, relativt stemmeflertal, jf. dog stk. 2, samt §§ 18-19. Skriftlig afstemning skal finde sted, når et af de tilstedeværende medlemmer forlanger det.

Stk. 2. Lovændringer kan kun vedtages med en majoritet på 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer. Vedtages forslaget på generalforsamlingen, skal det til en skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer. Ved urafstemningen kan ændringerne vedtages ved simpelt, relativt stemmeflertal, idet dog blanke stemmer ikke medregnes. Lovændringer træder i kraft, når de er godkendt af DKK.

Stk. 3. Der kan stemmes ved fuldmagt. Et medlem kan højst medbringe 5 fuldmagter på generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling

§ 14. Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer indgiver skriftlig anmodning herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling med angivelse af dagsorden indkaldes senest 4 uger efter, at bestyrelsen har modtaget anmodningen, med mindst 3 ugers varsel til afholdelse senest 6 uger efter udsendelsen af indkaldelsen.

Stk. 3. Der kan ikke behandles andre emner på en ekstraordinær generalforsamling end de i dagsordenen indeholdte.

Stk. 4. Vedtagelser på en ekstraordinær generalforsamling sker som anført i § 13.

Disciplinærsager.

§ 15. Har et medlem overtrådt gældende regler, jvf. DKK’s til enhver tid gældende love, kan der træffes disciplinære foranstaltninger over for vedkommende.

Disciplinære foranstaltninger

§ 16. Sådanne foranstaltninger kan bestå i:

Tildeling af:

a) misbilligelse eller advarsel
b) frakendelse af kennelmærke
c) frakendelse af tillidshverv
d) udelukkelse fra deltagelse i skuer, udstillinger og prøver
e) udelukkelse fra adgang til stambogsføring
f) eksklusion
g) nedlæggelse af opdrætsforbud

Stk. 2. Dansk Lagotto Klubs bestyrelse kan bringe sanktionerne under punkterne a) i anvendelse. Øvrige punkter kan kun bringes i anvendelse af DKK’s disciplinærnævn. Der henvises i øvrigt til de til enhver tid gældende bestemmelser i DKK’s love om disciplinære foranstaltninger.

Midlertidige disciplinære foranstaltninger

§ 17. Bestyrelsen kan, når grundlaget for en disciplinærsag er til stede, og når hurtig indgriben skønnes nødvendig, indstille til DKKs bestyrelse, at der træffes midlertidig beslutning om foranstaltning over for den eller de indklagede i overensstemmelse med DKKs love § 26.

 Urafstemning

§ 18. Bestyrelsen kan, når den finder anledning dertil, lade ethvert spørgsmål endeligt afgøre ved skriftlig urafstemning blandt klubbens stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Forslag, herunder lovændringsforslag, udsendes til de stemmeberettigede medlemmer sammen med autoriserede stemmesedler, der returneres til klubbens sekretær senest 14 dage efter udsendelsen, jf. dog § 8, stk. 7.

Stk. 3. Mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 af de valgte bilagskontrollanter skal være til stede, når stemmesedlerne åbnes.

Stk. 4. Forslagsstillerne eller repræsentanter for disse skal indbydes til at overvære åbningen og optællingen af stemmesedlerne.

Opløsning af klubben

§ 19. Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun finde sted på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. For vedtagelse af forslaget kræves 3/4 majoritet af de afgivne stemmer. Bliver forslaget vedtaget, skal vedtagelsen bekræftes ved en urafstemning med samme majoritet.

Stk. 2. Bestemmelse om anvendelse af klubbens formue træffes på den ekstraordinære generalforsamling efter indstilling fra bestyrelsen. Formuen skal anvendes til gavn for hundesagen i henhold til formålsparagraffen.

Ikrafttræden

§ 20. Ovenstående love er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 10.04.10.

Stk. 2. DKK`s godkendelsesdato er den 10. Juni 2010.

Stk. 3. Redaktionelle ændringer foranlediget af DKK skal ikke vedtages på førstkommende generalforsamling.


Vedtægterne har været forelagt for DKK`s lovudvalg, der har godkendt vedtægterne med følgende redaktionelle ændringer:

Datoen for DKK`s godkendelse skal fremgå af § 20, stk. 2. i klubbens vedtægter. DKKs godkendelsesdato er den 10. Juni 2010

Vedtaget på den stiftende generalforsamling 10. april 2010 og senest  revideret ved generalforsamlingen april 2021. Godkendt af DKK's lovudvalg 12. oktober 2021.
Hold i dag

Instagram